ΥΠΟΙΚ: Πρωτογενές πλεόνασμα 1,046 δισ. στο πρώτο τετράμηνο

Σημαντική μείωση, της τάξης του 52,8%, η οποία υπερβαίνει ακόμη και τον σχετικό στόχο, εμφανίζει το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού για το τετράμηνο Ιανουαρίου- Απριλίου 2014, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε πριν λίγο το υπουργείο Οικονομικών.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα 1.046 εκατ. ευρώ έναντι ελλείμματος 306 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2013.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε, σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για το τετράμηνο Ιανουαρίου- Απριλίου 2014, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 1.146 εκατ. ευρώ έναντι ελλείμματος 2.426 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2013 και στόχου για έλλειμμα 1.459 εκατ. ευρώ.

Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 1.046 εκατ. ευρώ, έναντι πρωτογενούς ελλείμματος 306 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2013 και στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 742 εκατ. ευρώ.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 16.136 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 265 εκατ. ευρώ ή 1,6% έναντι του στόχου προϋπολογισμού 2014.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 13.842 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 1.053 εκατ. ευρώ ή 7,1% χαμηλότερα έναντι του στόχου. Το σύνολο των φορολογικών εσόδων διαμορφώθηκε σε 12.588 εκατ. ευρώ, 399 εκατ. ευρώ ή 3,1% λιγότερα έναντι του στόχου.

Πιο συγκεκριμένα, κατηγορίες εσόδων που υπερέβησαν τον στόχο του τριμήνου Ιανουαρίου- Απριλίου 2014 είναι οι εξής:

– Ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 137 εκατ. ευρώ ή 8,0%.

– Oι φόροι στην περιουσία κατά 42 εκατ. ευρώ ή 4,5%.

– Οι λοιποί άμεσοι φόροι κατά 204 εκατ. ευρώ ή 40,8%, λόγω κυρίως λόγω των εισπράξεων από τον Φόρο Πολυτελούς Διαβίωσης.

– Ο ΦΠΑ λοιπών προϊόντων κατά 98 εκατ. ευρώ ή 2,7%.

– Εκ των λοιπών φόρων συναλλαγών, ο Φόρος στη Συγκέντρωση Κεφαλαίων, κατά 49 εκατ. ή 121,9%.

– Οι λοιποί έμμεσοι φόροι κατά 17 εκατ. ευρώ ή 18,9%.

Αντίθετα, υστέρησαν έναντι του στόχου:

– H μεταφορά αποδόσεων από τη διακράτηση ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου στα χαρτοφυλάκια των Κεντρικών Τραπεζών του Ευρωσυστήματος (ΑΝFA & SMPs) κατά 500 εκατ. ή 59,7%, οφειλόμενη στη χρονική υστέρηση επιστροφής των εσόδων αυτών, τα οποία αναμένεται να εισπραχθούν κατά το β’ εξάμηνο του έτους.

– Ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων κατά 57 εκατ. ευρώ ή 24,2 %, αν και συγκρινόμενος με τις εισπράξεις του προηγούμενου έτους παρατηρείται σημαντική αύξηση κατά 124 εκατ. ευρώ,

– Οι άμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 84 εκατ. ευρώ ή 7,7%.

– Τα έσοδα από τον ΦΠΑ πετρελαιοειδών και ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 382 εκατ. ευρώ ή 36,5% και 182 εκατ. ευρώ ή 12,2% αντίστοιχα.

– Τα έσοδα από τέλη κυκλοφορίας οχημάτων, κατά 46 εκατ. ευρώ ή 43,8%.

– Οι έμμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 104 εκατ. ευρώ ή 31,9%.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 906 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 431 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (475 εκατ. ευρώ).

Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 2.295 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 788 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 17.282 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 578 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (17.861 εκατ. ευρώ). Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 15.884 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένες έναντι του στόχου κατά 976 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 809 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (14.047 εκατ. ευρώ).

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013 κατά 1.448 εκατ. ευρώ ή σε ποσοστό 8,4%, παρά την αύξηση των δαπανών για τόκους κατά 73 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση του συνόλου των πρωτογενών δαπανών κατά 1.414 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 9,6% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013.

Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) διαμορφώθηκαν σε 1.398 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 398 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (1.000 εκατ. ευρώ) και κατά 562 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

You may also like

Eπανένταξη στη ρύθμιση των 100 και 120 δόσεων

Ξεκίνησε η λειτουργία της νέας πλατφόρμας για τους